دوکا دکور

طراحی این لوگو برای کافه مهتاب انجام گرفته است.