راگت

طراحی این لوگو برای اپلیکیشن و وبسایت راگت انجام گرفته است.