رنگینه پارچه

طراحی این لوگو برای کارخانه رنگینه پارچه انجام گرفته است.