مجموعه رستوران جولان

طراحی این لوگو برای مجموعه رستوران های جولان انجام گرفته است.