نوسا کمپانی

طراحی این لوگو برای شرکت ساختمانی نوسا انجام گرفته است.