کباب و بریان مقدم

طراحی این لوگو برای کباب و بریان مقدم انجام گرفته است.