لوکسار

طراحی پوستر برند لوکسار توسط  تیم ماکان انجام گرفته است.